dusk near Tianmen Square (Beijing, China)

Close window