sunset over Chongqing (Chongqing, China)

Close window